Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

„КИРЯЕВСКА ВАР” ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката   BG16RFOP002-2.001-0132-C01 /0137 за проект „Внедряване на нови технологии в „КИРЯЕВСКА ВАР” ООД за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасността в производствения процес” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 403 000 лв. (239 785 лв. – европейско и 42 315 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Проектът цели повишаване ефикасността на производството, подобряване качеството и конкурентността на произвежданата продукция и постоянно внедряване на нови и разнообразни изделия в предлагания от предприятието асортимент.

Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

  • Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на производството;
  • Повишен износ на предприятието;
  • Навлизане на допълнителни пазари и търговски отношения с нови клиенти;

Проектът ще бъде реализиран чрез инвестиции в материални активи – закупуване на нов верижен багер.