Процедура за избор на изпълнител с предмет “Закупуване на Трошачно-пресевна инсталация”

На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „Киряевска вар” ООД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет Закупуване на Трошачно-пресевна инсталация”.

Процедурата е във връзка изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0157-C01 „Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в „Киряевска вар“ ООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване” по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

Краен срок за подаване на оферти 14.05.2018 г.

––––––––––––