Приложение на нашите продукти

Добитият от нас калциев карбонат преработен на различни трошени фракции намира широко приложение в:

 • Строителството

 • Металургията
 • Намаляване PH на почвите и селското стопанство
 • Пречистване на отпадъчни газове
 • Питейна вода и пречистване
 • Неутрализация на отпадъчни води (пречиствателни станции)
 • Възстановяване на замърсени зони

Строителството, като подходящ материал за влагане в конструктивни насипи, предимно в пътното строителство. Използва се и като добавъчен материал при производството на асфалтови смеси и бетон. Смлян и микронизиран варовикът се използва като пълнител в сухи строителни смеси за лепила и мазилки. Варовикът е от съществено значение за производство на стъкло, хартия, пластмаси, бои и лакове, както и за производство на козметика, каучук, фураж за животните, изкуствени торове.

Трошеният камък може да бъде произведен от различни видове скали и в различни размери. Тези камъни имат остри, неправилни ръбове. За райони с интензивен трафик, като например пътища и дворни алеи, е добре да се използва чакъл от трошен камък, защото той създава по-стабилна повърхност за ходене и шофиране.Трошения камък се използва за:

 • За производството на павета и бетон

 • За производство на асфалт и пътни настилки

 • За изграждане на крайбрежни стени и в жп строителството

 • За септични системи

 • За производството на вар

 • За обработка на токсични вещества

 • Като минерална добавка за домашни птици

 • За озеленяване, временни пътища и алеи.

Алеята от трошен камък има дълъг живот, тъй като не съществува риск от напукване или повреди поради екстремни метерологични условия. Освен това тези алеи осигуряват отлична дренажна система.

Алеята се изгражда, като се създава система от слоеве различен материал. Всеки слой има точно определена роля и значение. За да постигнете дълготраен ефект не променяйте тази структура.

 • Премахнете почвата, като оформите пътното легло с дълбочина около 30см.

 • Насипете първи слой по-едра фракция трошен камък с дебелина  от около 20 см.

 • Следва втори слой трошен камък с по-дребна фракция, отново с дебелина 10 см.

Положете третия слой с дебелина 2-3 см, като използваната фракция трябва да е с по-малък размер камък от предходните две. Използвайте трошен, а не речен камък. Трошените камъни се различават от речните камъни по това, че естествените процеси, на които водата подлага камъните, закръглят тяхната повърхност, докато трошените камъни имат по-неравна повърхност и остри неправилни ръбове, поради което добре се уплътнява и алеята става по-здрава. За да постигнете дълготраен ефект не променяйте тази структура.

Трошеният камък е най-често използваният материал за дренаж. Трошеният камък може да бъде произведен от различни видове скали и в различни размери. Тези камъни имат остри, неправилни ръбове. За райони с интензивен трафик, като например пътища и дворни алеи, е добре да се използва чакъл от трошен камък, защото той създава по-стабилна повърхност за ходене и шофиране.

Използва се също така за намаляване PH – киселинността на почвите. Регулярното вземане на проби и анализ на почвата са ключови фактори за ефективно регулиране на pH на почвата. Проби от почвата за дадено поле трябва да се взимат на всеки 2–4 години. Вземането на проби 3–6 месеца преди сеитба на следващата култура ще осигури достатъчно време, за да може корекцията на pH да има ефект, в случай че е необходима. За много земеделски култури най-доброто време за вземане на проби от почвата е след прибирането на реколтата късно есента. Типът почва определя количеството вар, необходимо за промяна на pH. Едрината на варовия материал определя колко бързо той ще се разтвори след прилагане, а оттам и бързината, с която ще реагира с почвата, за да повиши pH.

Примерни норми за варуване кг/дка.

 

Средни норми ( кг/1дка) за варуване в зависимост от рН и механичния състав на почвата

Почви

рН (1n KCI)

До 4,5

4,6

4,8

5,0

5,2

5,1-5,5

Песъчливи и леко глинести

350

300

260

220

175

100

Средно и тежко глинести

525

470

440

390

350

300

 

Предлаганият от нас варовик съдържа много малко количество сяра (в. Химически състав, съдържанието е по-малко от 0.02 %) и голямата концентрация на калциев карбонат (CaC03) над 98 % позволяват използването му в стомано-добивната индустрия (металургията), особено подходящ е при процесите на флотация на рудата.