Повишаване енергийната и ресурсна ефективност на Киряевска вар

„Киряевска вар“ ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0157-C01 за проект „Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в „Киряевска вар“ ООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване“ по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 2 184 500.00 лв. (1 270 663.30 лв. – европейско и 224 234.70 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Основната цел на настоящото проектно предложение е повишаване енергийната и ресурсна ефективност и конкурентоспособността на „Киряевска вар“ ООД, чрез оптимизиране на производствената дейност и намаляване на разходите за енергия, вследствие на закупуване на нова ТПИ (Трошачно-Пресевна Инсталация) за производство на различни по видове фракции претрошена скална маса. Така ще се постигне и една от главните цели на ЕС, а именно: намаляването на енергийното потребление и елиминирането на загубите на енергия. Енергийната ефективност дава възможност за подобряване, управление и развитие за икономичното оползотворяване на енергопотреблението във всяка област на промишлеността и производството, подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия и загубите, ефективно използване на първичните енергийни ресурси, повишаване на конкурентоспособността на фирмата.

Специфичните цели на проекта за повишаване енергийната и ресурсна ефективност са:

  • Намаляване на производствените разходи вследствие на намаленото енергопотребление чрез закупуване на енергийно ефективно оборудване (ТПИ), което съответства напълно на нуждите на предприятието;
  • Повишено качество и количество на продукцията;
  • Допълнителни ползи за околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии.

Дата: 18.08.2017 г.